Skoleavslutning
© By The Edge (Imagen realizada en Paint Shop Pro) [Public domain], via Wikimedia Commons

By The Edge (Imagen realizada en Paint Shop Pro) [Public domain], via Wikimedia Commons

Antall timer i faget som gir 10 % fravær ved Vågsbygd vgs

Termin 1 Standpunkt
6 timer pr uke 11 timer 23 timer
5 timer pr. uke 9 19
4 timer pr. uke 7 15
3 timer pr. uke 6 12
2 timer pr. uke 4 8

Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle timer. Fra og med skoleåret 2016–2017 gjelder det også en fraværsgrense. Fraværsgrensen er regulert i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og forskrift til friskoleloven § 3-3 siste ledd.

Jeg har spørsmål om fraværsgrensen

Spørsmål: Hva betyr fraværsgrensen?

Svar: Fraværsgrensen er en grense for hvor mye udokumentert fravær du kan ha i hvert enkelt fag. Hvis du ikke har mer enn 10 prosent fravær i noen fag, har fraværsgrensen ingen konsekvens for deg. Da trenger du ikke å levere dokumentasjon på fraværet ditt. Hvis du har du mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får du ikke karakter i faget.

Dersom du har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær i et fag, kan rektor etter nærmere regler bestemme at du likevel kan få karakter.

 

Spørsmål: Hvem gjelder fraværsgrensen for?

Svar: Fraværsrensen gjelder for deg som er elev i offentlig eller privat videregående skole. Grensen gjelder også for deg som tar påbygg som elev (Vg3 eller Vg4). Fraværsgrensen gjelder ikke for lærlinger, lærekandidater og voksne.  Grensen gjelder heller ikke hvis du tar Vg3 alternativ fagopplæring i skole.

 

Spørsmål: Kreves det dokumentasjon for fravær opp til 10 prosent?

Svar: Nei. 10 prosent er en grense for hvor mye du kan være borte uten å ha dokumentasjon. Det er dermed ikke nødvendig å dokumentere fravær før grensen er overskredet. Det er med andre ord ikke nødvendig å skaffe dokumentasjon dersom du ikke er i nærheten av, eller over, grensen på 10 prosent.

 

Spørsmål: Får jeg beskjed før jeg har overskredet fraværsgrensen?

Svar: Ja. Hvis det er fare for at du får mer enn 10 prosent fravær i et fag, skal skolen varsle deg skriftlig. Hvis du er under 18 år, skal foreldrene dine også varsles skriftlig. Du kan ikke miste halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag uten å ha blitt varslet skriftlig i forkant.

Varselet skal gis skriftlig og tidlig nok til at du skal kunne unngå å overskride fraværsgrensen. Selv om du fikk varsel i forbindelse med halvårskarakteren, skal du få et nytt varsel dersom det er fare for at du ikke kan få standpunktkarakter.

 

Spørsmål: Hva regnes som udokumentert fravær?

Svar: Alt udokumentert fravær vil telle inn på fraværsgrensen på 10 prosent.


Spørsmål: Teller kjøreopplæring på fraværsgrensen?

Svar: Ja. All kjøreopplæring teller som fravær på fraværsgrensen, selv om du får det dokumentert. Dette gjelder både kjøretimer, langkjøring, glattkjøring og oppkjøring.

 

Spørsmål: Kan jeg få karakter hvis jeg har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag?

Svar: Du kan ha et høyere fravær enn 10 prosent samlet for dokumentert og udokumentert fravær, men det udokumenterte fraværet må ikke overstige 10 prosent. Husk at læreren din uansett må ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter.

Rektor kan etter nærmere regler bestemme at fraværsgrensen ikke skal gjelde selv om du har inntil 15 prosent udokumentert fravær.

 

Spørsmål: Er grensen på 10 prosent absolutt?

Svar: Hvis årsaken til fraværet ditt gjør det klart urimelig at grensen på 10 prosent skal gjelde, kan rektor bestemme at du likevel får karakter. Det udokumenterte fraværet i faget kan uansett ikke være høyere enn 15 prosent. Dette unntaket kan for eksempel brukes hvis du har en vanskelig situasjon hjemme.

 

Spørsmål: Kan jeg få standpunktkarakter selv om jeg ikke fikk halvårsvurdering med karakter?

Svar: Ja. Fraværsgrensen gjelder både for halvårsvurdering med karakter og for standpunktkarakter. For halvårsvurdering med karakter regnes fraværsgrense opp mot timetallet i faget det halvåret. For standpunktkarakter regnes fraværet opp mot det totale timetallet i faget for hele det skoleåret det settes standpunktkarakter.

 

Spørsmål: Hva er konsekvensen av å ha mer enn ti prosent fravær i et fag?       

Svar: Dersom du ikke får standpunktkarakter i ett eller flere fag, vil du ikke få vitnemål. Å ikke få karakter i ett eller flere fag kan også få konsekvenser for inntak til Vg2 eller Vg3. Hovedregelen er at du må ha bestått i alle fag på det aktuelle trinnet for å kunne gå videre.

Mer om konsekvensene av å overskride fraværsgrensen i rundskrivet om fraværsgrense.

Har du overskredet fraværsgrensen i et fag, kan du ta faget som privatist. Fristen for å melde seg til våreksamen er 1. februar og fristen for høsteksamen er 15. september.

Mer om privatisteksamen

 

Jeg har spørsmål om unntak fra fraværsgrensen

Spørsmål: Hva slags fravær kan jeg dokumentere for å unngå at jeg går over fraværsgrensen?

Svar: Ved fravær over 10 prosent, kan du likevel få karakter om du kan dokumentere at fraværet skyldes følgende årsaker:

  • helse- og velferdsgrunner
  • arbeid som tillitsvalgt
  • politisk arbeid
  • hjelpearbeid
  • lovpålagt oppmøte
  • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur (jf. § 3-47 femte ledd a til f)
  • fravær på inntil to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke.

 

Spørsmål: Er det noe fravær som ikke teller som fravær?

Svar: Ja. Hjelp du har rett til etter opplæringsloven, som rådgiver og PP-tjeneste, regnes ikke som fravær. Det er nok å dokumentere at du har vært der, for eksempel med en lapp fra rådgiver. Det regnes heller ikke som fravær dersom du deltar i for eksempel elevrådet eller har inngått avtale om selvstendig studiearbeid, se de neste to spørsmålene.

 

Spørsmål: Teller det som fravær hvis jeg ikke er på skolen, men gjør skolearbeid hjemme?

Svar: Dersom du har avtale med lærer eller rektor om selvstendig studiearbeid, for eksempel at du istedenfor å møte til undervisningen gjør skolearbeid på egenhånd, regnes ikke dette som fravær. Husk at selvstendig studiearbeid må avtales med skolen på forhånd.

 

Spørsmål: Teller det som fravær hvis jeg har møter i elevrådet eller med Elevorganisasjonen?

Svar: Nei. Deltar du i elevrådsarbeid eller skoleadministrativt arbeid, regnes ikke dette som fravær. Dette omfatter også deltakelse på elevting i regi av Elevorganisasjonen. Arbeidet må være godkjent av skolen eller læreren din. Hvis du ikke har avtalt dette med skolen, vil det bli regnet som fravær.

 

Spørsmål: Teller det som fravær hvis jeg er forsinket til timen?

Svar: Det er skolen/fylkeskommunen som bestemmer om fravær i bare deler av en time skal regnes som forsentkomming, eller om det skal føres fravær for en hel time. Dette bør være regulert i ordensreglementet på skolen din.

Dersom fraværet skyldes forhold som du åpenbart ikke kunne noe for, som for eksempel store forsinkelser i kollektivtrafikken, kan rektor bestemme at det likevel ikke skal føres fravær.

 

Spørsmål: Teller det som fravær hvis jeg blir bortvist fra skolen?

Svar: Ja.

 

Jeg har spørsmål om sykefravær

Spørsmål: Hvilken dokumentasjon kreves for fravær som skyldes helsegrunner?

Svar: Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Det holder ikke med egenmelding eller melding fra foreldrene dine.

Skolehelsetjenesten kan ikke skrive ut legeerklæringer, men de skal gi skriftlig bekreftelse på at du har vært der. Det er opp til skolehelsetjenesten å vurdere om det kan være aktuelt å skrive andre former for dokumentasjon.

 

Spørsmål: Teller det som fravær hvis jeg er hos tannlegen, men ikke er syk?

Svar: Nei. Legetimer, time hos helsesøster eller BUP, tannlegetime, sykehusinnleggelse osv. regnes ikke som fravær dersom du kan dokumentere besøkene.

 

Spørsmål: Må jeg innhente legeerklæring hver gang jeg er borte, selv om fraværet skyldes kronisk sykdom?

Svar: Nei. Har du en legeerklæring på kronisk sykdom, eller på langvarig fysisk eller psykisk sykdom som medfører økt risiko for fravær, kan du bruke egenmelding. Det samme gjelder hvis du har en erklæring som viser at du er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom.

Husk at du uansett ikke behøver å hente inn dokumentasjon hver gang du er syk, kun hvis du nærmer deg eller er over grensen på 10 prosent i ett eller flere fag.

 

Spørsmål: Må jeg alltid gå til legen hvis jeg er syk?

Svar: Nei, bare dersom du står i fare for å få mer enn 10 prosent fravær i et fag.

Jeg har spørsmål om fraværsberegning

Spørsmål: Hva betyr det at fraværsgrensen gjelder for timer i enkeltfag?

Svar: Fraværsgrensen gjelder for hvert enkelt fag, ikke for hele dager. Siden du ikke har like mange timer i alle fag, vil det være ulikt hvor mange timer udokumentert fravær du kan ha i de ulike fagene. Se oversikten over timetallet i de ulike fellesfagene nederst i dette skrivet.

 

Spørsmål: Hva betyr det at fraværsgrensen regnes ut fra klokketimer?

Svar: Fraværsgrensen skal beregnes ut fra det fastsatte årstimetallet i faget, hvor timetallet er basert på 60-minuttersenheter. Dersom skolen din gir undervisning i kortere økter, må timetallet og fraværet regnes om. I samfunnsfag som har 84 klokketimer i året, vil for eksempel fraværsgrensen være på 11 timer i året dersom skolen har organisert timene i økter på 45 minutter.  Spør på skolen hvis du er usikker på hva som gjelder i de ulike fagene.  

 

Spørsmål: Hvordan beregner jeg fravær på en fagdag eller skoletur?

Svar: Hvis det gis opplæring i flere fag samtidig, for eksempel på fagdager eller skoleturer, skal faglærerne på forhånd ha avklart hvilke fag fravær vil telle inn på, og hvordan det vil fordele seg mellom fagene. Hvis du har planlagt fravær på en slik dag bør du snakke med de aktuelle lærerne.

 

Spørsmål: Hvordan beregnes fravær i fag som strekker seg over to eller tre skoleår?

Svar: Fravær i disse fagene skal måles opp mot timetallet hvert enkelt skoleår, ikke alle timene i faget over to eller tre år.

 

Spørsmål: Får jeg fravær dersom jeg ikke kan møte opp på skolen på grunn av privatisteksamen?

Svar: Hvis privatisteksamen inngår i det ordinære fagvalget ditt, for eksempel at du tar fremmedspråk som privatist fordi skolen ikke tilbyr undervisning i dette språket, regnes ikke dette som fravær.

Hvis du har privatisteksamen i et fag som ikke inngår i det ordinære fagvalget ditt, for eksempel at du vil forbedre karakteren i et fag, vil dette regnes som fravær.

 

Spørsmål: Hvor mye fravær skal til før fraværsgrensen er overskredet?

Svar: Dette varierer fra fag til fag, dafagene har ulike timetall. Tabellene under gir en oversikt ut fra årstimetallet i de ulike fagene ifølge den ordinære fag- og timefordelingen.

Merk at tabellen tar utgangspunkt i klokketimer (på 60 minutter). Dersom skolen din gir undervisning i kortere eller lengre økter (for eksempel på 45 minutter) må du regne om årstimetallet, og deretter beregne 10 prosent ut fra dette.

Noen skoler har fastsatt et høyere minstetimetall eller en annerledes fag- og timefordeling enn det som står under. Da må fraværsgrensen beregnes ut fra det som gjelder på skolen. Spør på skolen din hvis du er usikker på hva som gjelder hos dere. Se også nærmere omtale i rundskrivet til Utdanningsdirektoratet [lenke til: Én time er en klokketime].

av Hjetland, Odd Ivar, publisert 8. september 2016 | Skriv ut siden