Samfunnsfaglig, økonomisk og språklig kompetanse er etterspurt både i privat og offentlig sektor. Programområdet er et naturlig valg for samfunnsengasjerte elever som ønsker videre høyskole- eller universitetsstudier.

Samfunnsøkonomi
Gir innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger, nasjonalt og internasjonalt. Faget skal motivere for samfunnsengasjement og deltakelse i arbeids og samfunnsliv.

Medie- og informasjonskunnskap
Ser på forholdet mellom medium og samfunn, studerer media med analytisk og kritisk blikk, og gir innsikt i forutsetningene for ytringsfrihet og demokrati.

Sosiologi og sosialantropologi
Viderefører emner fra det obligatoriske samfunnsfaget på Vg1, som likheter og ulikheter mellom kulturer, ekteskapet og familie, massemedier, arbeidsliv, sosial mobilitet og ulikhet, kriminalitet m.m.

Sosialkunnskap
Gir innsikt i forholdet mellom samfunn og mennesker i ulike livsfaser, ser på årsakene til sosiale problemer og drøfter hva som kan gjøres for å forebygge og løse dem.

Politikk og menneskerettigheter
Tar for seg verdi- og samfunnsspørsmål gir innsikt i det politiske systemet i Norge og i forholdet mellom stater, organisasjoner og internasjonale selskaper. MiniStorting og skolevalg inngår i faget

Markedsføring og ledelse
Gir praktisk rettet innføring i markedsføringsteorier, markedsstrategier og personalledelse. Faget gir innsikt i hvordan en organisasjon kan ta vare på og videreutvikle sine menneskelige ressurser.

Rettslære
Skal gi kunnskap om og forståelse av lovverk og rettsregler, sett i lys av vår historie og kulturarv, det demokratiske systemet og utviklingen i det internasjonale samfunnet.

Internasjonal engelsk (Vg2)
Fokuserer på grunnleggende engelsk språkbruk, og ser på engelsk i lys av internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur og medieverden.

Samfunnsfaglig engelsk (Vg3)
Bygger på Internasjonal engelsk, med hovedvekt på kultur og samfunn i engelskspråklige land, først og fremst Storbritannia og USA. Kurset fokuserer også på regionale og internasjonale konflikter.

Engelsk litteratur og kultur (Vg3)
Bygger på Internasjonal engelsk, med hovedvekt på litteratur fra renessansen og frem til vår tid. Kurset tar også for seg andre kulturuttrykk og dagsaktuelle forhold i den engelskspråklige verden.

Tysk, fransk og spansk
Tilbys som fellesfag på Vg1 og Vg2, på nivå I og nivå II, med 4 timer hvert år.
Skolen tilbyr også 5-timers programfag Vg3, som gir ett tilleggspoeng.

Ved for lav søknad til enkelte fag vil faget ikke bli opprettet. Dette kan variere noe år for år.

av Nodeland, Ivar, publisert 3. mai 2013 | Skriv ut siden