Spesialpedagogisk koordinator

Spesialpedagogisk koordinator har ansvar for å sikre en best mulig tilpasset opplæring for alle elever ved skolen. 

Alle kan oppleve utfordringer i skolehverdagen eller i utdanningsløpet, og i LK20 står det at: «Det kan være av avgjørende betydning for elevens utvikling at tiltak settes inn så raskt som mulig når utfordringene oppdages», og ifølge § 5-1 så har elever med behov for tilrettelegging utover det ordinære tilbudet, krav på spesialundervisning.  

Noen av arbeidsoppgavene til spesialpedagogisk koordinator: 

  • Koordinering av kartlegging av individuelle elevers behov 
  • Samarbeide tett med elev, lærere og foresatte om tilpasset opplæring 
  • Samarbeide med rådgivere, skoleledelse, PPT og andre instanser om tilpasset opplæring, henvisninger, og eventuelt sakkyndig vurdering, spesialundervisning og rapporter 
  • Koordinering av spesialundervisning 
  • Veiledning med tanke på tilpasset opplæring og kartlegging av pedagogiske behov på skolen