Kombinasjonsklasser

  

Kombinasjonsklassene er et grunnskoletilbud for minoritetsspråklige elever i alderen 16-20 år med kort botid i Norge.  Tilbudet er et samarbeid mellom Vågsbygd videregående skole, Kongsgård skolesenter og Agder fylkeskommune.   


Målgruppe 

 • elever i aldersgruppen 16-20 år 
 • elever uten skolebakgrunn fra hjemlandet tilsvarende norsk grunnskole 
 • elever med mangelfull grunnskoleutdanning fra hjemlandet 
 • elever med kort botid i Norge som har vitnemål fra ordinær grunnskole i Norge etter § 2-1, og som har behov for mer grunnskoleopplæring 
 • elever med vitnemål fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole, men som trenger mer grunnskoleopplæring før oppstart på Vg1 

   

 

Målsetting 

  

Tilbudet skal gi elevene et best mulig faglig grunnlag for å kunne fortsette med et ordinært tilbud i videregående opplæring. Elevene skal utvikle god forståelse for det norske skole- og utdanningssystemet og høyne gjennomføringsgraden, samt at tilbudet skal hindre frafall i videre utdanning. Kombinasjonsklassene skal styrke samarbeidet om opplæring mellom Kongsgård skolesenter, Vågsbygd videregående skole og Fylkeskommunen.  

  

Kjennetegn på opplæringen 

  

 • elevene følger kompetansemålene fra Kunnskapsløftet etter 10. trinn 
 • elevene vil kunne ta enkeltfag på videregående nivå 
 • elevene bruker ikke av retten til videregående opplæring 
 • elevene går på skole sammen med jevnaldrende ungdommer 
 • elevene deltar i skolens ulike utvalg og er inkludert i skolens aktiviteter 
 • elevene får styrket sin sosialfaglige kompetanse 
 • faglærerne har erfaring fra grunnskoleopplæring med særskilt kompetanse på opplæring av minoritetsspråklige og fra ordinær videregående opplæring  

 
Fag og timefordeling  

Tilbudet gjelder følgende fag pr uke:  

 • norsk: 8 timer 
 • matematikk: 6 timer 
 • samfunnsfag: 4 timer 
 • naturfag: 4 timer 
 • engelsk: 6 timer 
 • kroppsøving: 2 timer 
 • utdanningsvalg: 1 time 

  


Oppbygging og gjennomføring 

I kombinasjonsklassene har elevene ulikt faglig nivå, ulik progresjon og skolebakgrunn. Elevene får tilpasset opplæring i alle fag og deltar i tillegg på Flexid; et bevisstgjøringskurs for ungdommer som vokser opp som krysskulturelle/flerkulturelle https://flexid.no/hva-er-flexid/ 


  

Hva mener elever og ansatte? 
 

Tove Hepburn og Christianne Sørensen (lærere i KKA/KKB):  

«I kombinasjonsklassene har vi et sterkt fokus på læring og utvikling av sosial kompetanse. Vi ønsker at alle elevene får et godt faglig grunnlag før videregående skole».  

Steffen Qadriyh (elev i KKB)  

«Det er et godt miljø her. Alle er opptatte av å få en god utdanning. Det må vi utnytte».  

Razan Abu Asab (elev i KKB):  

«Det er bra å være på Vågsbygd. Unge bør være sammen med unge. Nå har jeg fått norske venner, men vi må gjøre noe selv for å få venner. Vi må huske å smile».  

Odd Ivar Hjetland (rektor):  

«Vi er veldig stolte av våre kombinasjonsklasser, og vi ser at elevene trives og utvikler seg på en fin måte ved skolen vår. Vi håper at skolehverdagen kan legges til rette på en slik måte at elevene gjennomfører grunnskoleeksamen, og er godt forberedt til å starte på videregående skole til høsten».  

Elevrådsleder  (Leonida Dreshaj):  

«Det er til stor glede at vi har kombinasjonsklasser på skolen, og de er en fantastisk ressurs i elevrådet. Det utfordrer oss til å tenke annerledes. Vi er stolte av mangfoldet på skolen».  

Hvordan søke plass i kombinasjonsklasse? 

 •  Søknadsfristen er 1. februar. Vi har fortløpende opptak om det fortsatt er ledige plasser i klassen etter hovedinntaket.  
 • Hvilke muligheter har du når du er ferdig med kombinasjonsklassen?  
 • Du kan søke inn på yrkesfaglige utdanningsprogram eller studieforberedende utdanningsprogram   

 

Mer info om kombinasjonsklassene

 

Til toppen