Kombinasjonsklasser

Kombinasjonsklassene er et grunnskoletilbud for minoritetsspråklige elever i alderen 16-20 år med kort botid i Norge.  Tilbudet er et samarbeid mellom Vågsbygd videregående skole, Kongsgård skolesenter og Agder fylkeskommune.   

Målgruppe 

· elever i aldersgruppen 16-20 år 

· elever uten skolebakgrunn fra hjemlandet tilsvarende norsk grunnskole 

· elever med mangelfull grunnskoleutdanning fra hjemlandet 

· elever med kort botid i Norge som har vitnemål fra ordinær grunnskole i Norge etter § 2-1, og som har behov for mer grunnskoleopplæring 

· elever med vitnemål fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole, men som trenger mer grunnskoleopplæring før oppstart på Vg1 

  

     

Målsetting 

  

Tilbudet skal gi elevene et best mulig faglig grunnlag for å kunne fortsette med et ordinært tilbud i videregående opplæring. Elevene skal utvikle god forståelse for det norske skole- og utdanningssystemet og høyne gjennomføringsgraden, samt at tilbudet skal hindre frafall i videre utdanning. Kombinasjonsklassene skal styrke samarbeidet om opplæring mellom Kongsgård skolesenter, Vågsbygd videregående skole og Fylkeskommunen.  

  

Kjennetegn på opplæringen 

  

· elevene følger kompetansemålene fra Kunnskapsløftet etter 10. trinn’ 

· elevene vil kunne ta enkeltfag på videregående nivå 

· elevene bruker ikke av retten til videregående opplæring 

· elevene går på skole sammen med jevnaldrende ungdommer 

· elevene deltar i skolens ulike utvalg og er inkludert i skolens aktiviteter 

· elevene får styrket sin sosialfaglige kompetanse 

· faglærerne har erfaring fra grunnskoleopplæring med særskilt kompetanse på opplæring av minoritetsspråklige og fra ordinær videregående opplæring  


Fag og timefordeling  

Tilbudet gjelder følgende fag pr uke:  

· norsk: 8 timer 

· matematikk: 6 timer 

· samfunnsfag: 4 timer 

· naturfag: 4 timer 

· engelsk: 6 timer 

· kroppsøving: 2 timer 

· utdanningsvalg: 1 time 

  

Oppbygging og gjennomføring 

Skoleåret 2019-20: To ettårige kombinasjonsklasser hvor elevene har ulikt faglig nivå, ulik progresjon og skolebakgrunn. Elevene får tilpasset opplæring i alle fag og deltar i tillegg på Flexid; et bevisstgjøringskurs for ungdommer som vokser opp som krysskulturelle/flerkulturelle https://flexid.no/hva-er-flexid/ 

  

Hva mener elever og ansatte? 
 

Tove Hepburn og Christianne Sørensen (lærere i KKA/KKB):  

«I kombinasjonsklassene har vi et sterkt fokus på læring og utvikling av sosial kompetanse. Vi ønsker at alle elevene får et godt faglig grunnlag før videregående skole».  

Steffen Qadriyh (elev i KKB)  

«Det er et godt miljø her. Alle er opptatt av å få en god utdanning. Det må vi utnytte».  

Razan Abu Asab (elev i KKB):  

«Det er bra å være på Vågsbygd. Unge bør være sammen med unge. Nå har jeg fått norske venner, men vi må gjøre noe selv for å få venner. Vi må huske å smile».  

Odd Ivar Hjetland (rektor):  

«Vi er veldig stolte av våre kombinasjonsklasser, og vi ser at elevene tri-ves og utvikler seg på en fin måte ved skolen vår. Vi håper at skolehverda-gen kan legges til rette på en slik måte at elevene gjennomfører grunnsko-leeksamen, og er godt forberedt til å starte på videregående skole til høs-ten».  

Elevrådsleder  (Lina Sæbø):  

«Det er til stor glede at vi har fått kombinasjonsklasser på skolen, og de er en fantastisk ressurs i elevrådet. Det utfordrer oss til å tenke annerledes. Vi er stolte av mangfoldet på skolen».  

Hvordan søke plass i kombinasjonsklasse? 

· Søknadsfristen er 1. februar. Vi har fortløpende opptak om det fortsatt er ledige plasser i klassen etter hovedinntaket.  

Hvilke muligheter har du når du er ferdig med kombinasjonsklassen?  

· Du kan søke inn på yrkesfaglige utdanningsprogram eller studieforberedende utdanningsprogram   

Til toppen